Search for European Projects

Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa
Start date: May 31, 2009, End date: Nov 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

Silniční infrastruktura v okrese Náchod a v okolí Kudowy Zdrój se mimo hlavní mezinárodní trasy vyznačuje mimo jiné úzkými vozovkami. Bývalé okresní silnice byly téměř v celé oblasti již od svého dokončení v první polovině dvacátého století osázené stromovím a mnohem později v důsledku nárůstů automobilové dopravy zpevňovány a rozšiřovány jen na úkor "měkkých" krajnic. Řada z nich je situována podél vodních toků v sevřených údolích, takže v současné době již není možné další rozšiřování bez hrubých zásahů do okolního prostředí, nebo v zastavěných územích do staré historické zástavby. Na úzkých silnicích s menší frekvencí automobilové dopravy (do4000 vozidel za 24hod.) je řešením sdílená doprava cyklistů (chodců) a automobilů v samostatných jízdních pruzích. Příkladem jsou zakládající země EU, které již pravidla pro užívání takových komunikací legislativně upravily a mohou být tedy pro Česko a Polsko vzorem. Připravovaný projekt vychází z těchto zahraničních zkušeností a současně respektuje legislativní možnosti dopravního značení v České a Polské republice. Partneři projekt chápou jako páteřní pro česko - polské pohraničí a s prvním realizovaným příkladem jako vzorový. Do projektu jsou zařazeny úseky silnic a místních komunikací, na kterých se sdílený provoz účastníků silničního provozu předpokládá i do budoucna. Významnou stavbou projektu je přechod v Malé Čermné. Realizací projektu vznikne nový rozšířený přechod i pro automobily. Všechny jsou vhodné k provedení popsaných úprav v dopravním značení a k zajištění větší bezpečnosti provozu pro všechny účastníky. Vybrány byly úseky, na nichž se současně očekává postupný nárůst cyklistické dopravy, ať už lokální nebo na delší vzdálenosti v systému komunikací spojujících Hronov a Náchod s polskými lázněmi Kudowa Zdrój.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   1 251 546,39
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants