Search for European Projects

Centrum kultúry Hornej Oravy
Start date: Oct 31, 2008, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Ideou projektu je vytvorenie Centra kultúry Hornej Oravy s cieľom ochrany a využívania kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu Orava na slovenskej aj poľskej strane hranice za účelom sociálneho a hospodárskeho rozvoja celej oblasti Hornej Oravy. V rámci projektu sa vytvoria strategické časti kultúrnej infraštruktúry, ktoré budú spoločne tvoriť Centrum kultúry Hornej Oravy: modernizovaný Kultúrny dom v Trstenej a novovybudované Centrum kultúry v Jablonke. Výsledkom projektu bude rozširovanie vzájomných väzieb medzi partnermi z obidvoch strán hranice. Po realizácii projektu poskytnú budovy tvoriace Centrum kultúry Hornej Oravy možnosti pre vzájomné poznávanie bohatého kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov Mesta Trstená a Obce Jablonka ako aj turistov a návštevníkov regiónu Oravy. Vytvorí sa rad kultúrnych podujatí, ktoré sa zapíšu do kalendára regionálnych podujatí, čo zvýši turistickú atraktívnosť v prihraničnom regióne. Achievements: Horná Orava je neobyčajne bohatým regiónom s rôznorodou kultúrou, ktorá je v tradícii hlboko zakorenená. Orava sa nachádza na hranici dvoch štátov a dvoch kultúr, ktoré od XVI. storočia boli podrobované svojráznemu prenikaniu. Tento proces bol založený na vzájomnom pôsobení niekoľkých etnicky rôznorodých kultúr: valašskej, poľskej, slovenskej, maďarskej a dokonca aj nemeckej. Výsledkom tohto prenikania bol vznik oravskej kultúry, ktorá tvorivým spôsobom zasimilovala kultúrne výtvory iných národnostných skupín, pri čom vytvorila vlastnú, originálnu a od susedných regiónov odlišujúcu sa kultúru. Ideou projektu bolo vytvorenie Centra kultúry Hornej Oravy s cieľom ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu nielen na slovenskej, ale aj na poľskej strane, a ktoré by svoje využitie našlo aj v sociálnom a hospodárskom rozvoji celej oblasti Hornej Oravy. V rámci projektu vznikli strategické časti kultúrnej infraštruktúry, ktoré spoločne tvoria Centrum kultúry Hornej Oravy. Je to zmodernizovaný Kultúrny dom v Trstenej a novovybudované Centrum kultúry v Jablonke. Zmodernizovaná budova Kultúrneho domu v Trstenej spolu s priliehajúcim kinom slúži na organizáciu spoločných podujatí za účasti susedov z poľskej strany hranice a zároveň je miestom, v ktorom obyvatelia mesta môžu rozvíjať svoje hobby a záujmy – regionálny tanec a piesne alebo šachy. Zmodernizované kino uznala slovenská organizácia Forum hodnotiaca kiná na Slovensku za jedno z piatich najkrajších kín v krajine. Na poľskej strane hranice sa novovybudované oravské Centrum kultúry v Jablonke stalo miestom, v ktorom sa uskutočňujú výstavy, festivaly, súťaže, pôsobia tu umelecké krúžky, organizujú sa predstavenia, tanečné, hudobné, vokálne a maliarske krúžky alebo sa tu vyučuje hra na tradičných oravských hudobných nástrojoch. Výsledkom projektu je aj rozširovanie spolupráce a vzájomných väzieb medzi partnermi z obidvoch strán hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   3 860 098,98
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants