Search for European Projects

Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí
Start date: Jun 30, 2008, End date: Apr 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Česko-polské pohraničí má bohatou historii a kulturu a také velké množství turistických zajímavostí. Bohužel, stále se citelně projevuje nedostačující turistická nabídka a vícejazyčné informace. Otevření hranic a s tím související rozvoj příhraniční turistiky si vyžaduje nárůst organizované činnosti v oblasti turistiky. V souvislosti s výše uvedeným plánujeme rozšíření turistické nabídky pohraničí, zlepšení turistické infrastruktury a vytvoření efektivního informačního systému, a to v rámci pokračování a rozšiřování projektu "Čarodějnická cyklotrasa", realizovaného v roce 2005-06.Základním prvkem projektu, majícím uspokojovat vzrůstající potřeby turistů, je adaptace historických budov v Nyse a v Šumperku, ve kterých vzniknou 2 trvalé vícejazyčné expozice s audio- vizuálními prvky, týkající se procesů s čarodějnicemi. Druhým prvkem je prodloužení čarodějnické cyklotrasy, existující na polské straně, o dalších 80 km, její označení cykloturistickou značkou a také doplnění informačními tabulemi, obsahujícími pověsti a zajímavosti o čarodějnicích. Doplněním expozicí bude trojjazyčná (pl- cz- nj) historická publikace vydaná českým partnerem s infomacemi o období čadějnických procesů(10 000.exepl.) a také cyklus 10 přednášek v muzeu na polské straně. Prvkem spojeným s čarodějnickou trasou bude průvodce s mapou, který bude vydán polským partnerem rovněž ve třech jazykových verzích. Doplňkovu aktivitou projektu bude zřízení turistického informačního místa v rámci expozice v Šumperku.Důležitou častí projektu bude jeho propagace, která bude současně také přírozenou propagací česko- polského pohraničí. Kromě reklamních akcí v lokálních mediích, budou jedním z propagačních nástrojů také konference, otevírající historické expozice. Proběhnou také propagační akce u příležitosti vydání průvodce (Nysa) a historické publikace (Šumperk). To nám umožní více se prezentovat se v médiích a také oslovit širší okruh osob, zajímajících se o historii, kulturu a turistiku v pohraničí. Achievements: V projektu Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí využili partneři, Okres Nysa a město Šumperk a Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, skutečné události z dějin Niského knížectví v 17. století, které se týkaly čarodějnických procesů a vytvořily z nich turistickou atrakci. V rámci projektu byla vytyčena a označena čarodějnická cyklotrasa, jež byla následně vybavena 10-ti informačními tabulemi. Při jízdě po cyklotrase lze shlédnout dvě expozice k dějinám čarodějnických procesů. První vznikla v Nise, druhou, stejně atraktivní, si mohou turisté prohlédnout v Šumperku, v místnostech historického Geschaderova domu adaptovaných pro tento účel. Všechna místa spojená s dějinami čarodějnických procesů a turistické atrakce na čarodějnické cyklotrase jsou popsaná v průvodci s mapou Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí. Kromě toho byl uspořádán cyklus muzejních přednášek o dějinách čarodějnických procesů v česko-polském příhraničí. Využití čarodějnické tématiky přineslo čarodějnické stezce v tomto projektu CERTIFIKÁT OROT 2010 za nejlepší turistický produkt v kategorii trasa. Projekt je rovněž nominován na cenu v soutěži Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich (Krásnější Polsko – 7 divů evropských fondů). Cyklotrasa s čarodějnickou tématikou je vedena po nejzajímavějších místech čarodějnických procesů a začíná v České republice v Mohelnici, dále vede přes Šumperk, Jeseník a končí ve Zlatých Horách. Trasa pak pokračuje na polské straně do Głuchołaz, Nisy, Otmuchowa a Paczkowa. Všechna zmíněná místa pojí bouřlivé dějiny spojené s čarodějnickými procesy.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 84.2%   400 954,78
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants