Search for European Projects

Botnia-Atlantica IT - BAIT

Projektet ska med en webbaserad marknadsplats som grund öka de gränsöverskridande aktiviteterna/affärerna, tillgängligheten och samarbetet mellan företag och organisationer på ömse sidor om Kvarken, öka kunskapen om användning av affärsverktyg och tjänster i företagens dagliga arbete samt stimulera samverkan mellan högskola/företag genom att öka användning av högskolors företagstjänster, företagsanpassad forskning och utbildning. Achievements: I projektet BAIT samarbetade Företagarna Västerbotten Service AB med AB Yrkeshögskolan NOVIA. Projektet Botnia-Atlantica IT har under åren 2008-2011 arbetat med organisationsutvecklande åtgärder, stimulerat affärsverksamhet och samverkat mellan högskola, företag och organisationer. Projektets mål har varit att skapa mötesplatser så att affärer och samarbeten inleds och att kontakterna ska bli kontinuerliga och varaktiga även efter projektets slut. Genom hela projektperioden har partnerna försökt hitta vägar för att nå ut med projektet i syfte att nå så många som möjligt. Detta har skett genom marknadsföring, att projektet funnits representerat och informerat vid olika sammanhang. Givna föreläsningar och nätverksträffar har bidragit till ökad kännedom om projektet. Projektledarna har kartlagt behoven för företagen och universiteten och genomfört insatser till gagn för företag i form av till exempel föreläsningar kring marknadsföring, sälj, ekonomiföreläsnings-serier och olika nätverksträffar. För universitet och högskola har olika erfarenhetsutbytesträffar ordnats med teman som gemensamma uppdrag, studentutbyten och arbetsutbyte. Gränsöverskridande handel och samarbete har varit ett tydligt mål i projektet och under de tre åren har 50 personer/företag deltagit aktivt i gränsöverskridande aktiviteter/affärer och tre samarbetsprojekt för universitet och högskola har startats. Projektet har samarbetat med ett stort antal organisationer. Vad gäller indikatorerna antal personer som deltar i aktiviteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte och antal personer som deltar i gemensamma utbildnings- och skolningsinsatser har projektet vida överstigit det förväntade resultatet. Några av projektets egna verksamhetsindikatorer som mätte aktiviteten på webbplatsen kvarken.com har inte uppnåtts då projektet inte lyckades vidareutveckla webbplatsen som planerat. Man valde då att säkerställa programvarans funktionalitet istället. Projektet har arbetat med jämställdhet genom att ha för avsikt att öka förutsättningarna för att regionens småföretagare i större omfattning utgörs av kvinnliga företagare. Projektet har genom webbportalen erbjudit kvinnor metoder att hitta samarbetsnätverk och möjligheter till att utveckla sitt företagande. Projektet har även jobbat med en företagsgrupp som endast utgjorts av kvinnor där syftet var att utveckla och stärka denna grupps företagande. Många kvinnor har deltagit i seminarier och tillställningar. Utgångsläget var att minst 25% skulle vara kvinnor vilket ungefär motsvarar statistiska fördelningen kvinnliga företags ägare men projektet har uppnått över 50% närvaro av kvinnor. In the BAIT-project, the Swedish business organization Företagarna Västerbotten Service AB worked together with the Finnish university Yrkeshögskolan NOVIA. The project has worked determinedly to do activities requested by companies and universities. In cooperation with various business organizations, the project has arranged seminars, discussions, business meetings and academic cooperation-meetings. Project managers have also visited a large number of companies. In cross-border activities the project has attempted to create new ongoing business relationships and initiated new academic collaborations. As a result, over 1 500 deiiferent people have received training and information on various areas such as finance, marketing, leadership and generational change. The fact that business organizations have been in close cooperation has contributed to good understanding of what needs is prioritized by companies. The situation in world-economy has also contributed to a great engagement to the project when companies have really been in need of help with their business and many have participated in more than one project-activity.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   351 211,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants