Search for European Projects

Biodiverzita bez hranic - studium vybraných skupin brouků NP Podyjí (ČR) a NP Thayatal (Rakousko) (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0170)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Správa Národního parku (NP) Podyjí se ve spolupráci s dalšími organizacemi již řadu let věnuje studiu živé přírody území NP. Společným cílem výzkumů je lepší poznání přírodních hodnot a jejich využití pro ochranu přírody (péče o přírodní i antropická stanoviště, managementové zásahy, druhová a biotopová ochrana). Získané údaje se využívají i k popularizaci NP - návštěvnická veřejnost vyžaduje aktuální informace o přírodě, ať již v propagačních materiálech, nebo během odborných exkurzí. Zatímco stav poznání některých složek přírody NP Podyjí je poměrně uspokojivý (např. flóra, vegetace), o jiných existují jen omezené údaje (zejména bezobratlí). NP Podyjí patří v rámci ČR/střední Evropy k územím s unikátní diverzitou bezobratlých; proto je žádoucí tuto mimořádnou pestrost dokumentovat a vhodným způsobem prezentovat veřejnosti. Oddělení speciální ochrany přírody správy NP Podyjí průběžně pracuje na zpracování souboru nálezových dat několika skupin brouků. Po zpracování by měly být výsledky publikovány, ve vědecké i popularizační podobě. Nedostatkem stávajícího souboru je, že veškeré nálezy pocházejí z české strany údolí Dyje - z NP Podyjí, avšak česká a rak. strana tvoří jeden přírodní celek. Pro kompletní zpracování je třeba pokrýt obě strany Podyjí - českou i rakouskou. Předkládaný projekt by měl být zaměřen na doplnění stávajících dat o nálezy z NP Thayatal (rakouský protipól NP Podyjí). Doplnění by spočívalo v terénním sběru entomologického materiálu na rakouské straně (NP Thayatal), jeho zpracování a výměně výzkumných zpráv za společné účasti Správy NP Podyjí za ČR a Správy NP Thayatal za Rakousko. Rakouská strana spolupráci vítá, neboť studium brouků je zde teprve v počátcích a konkrétní nálezová data zatím nejsou téměř k dispozici. Na české straně přispěje projekt k hlubšímu pochopení studovaných brouků, biogeografických vazeb v rámci obou stran Podyjí a k ucelenějšímu pohledu na případné možnosti ochrany druhů a jejich stanovišť.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 73%   90 081,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants