Search for European Projects

artnerség a klimatikus változások hatásának a csökkentésére a fejlesztést illetően / Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj cezhraničného regiónu Košice - Miškovec (Miskolc). (ClimCross Developement)
Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Hlavný cieľ: Zvýšiť odbornú pripravenosť a vytvoriť sieť relevantných inštitúcií s cezhraničným presahom na efektívne adresovanie negatívnych dopadov zmeny klímy na rozvoj cezhraničného regiónu Košický kraj - Borsod-Abaúj-Zemplén župa (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) na príklade Mestskej časti Košice - Západ a mesta Miškovec (Miskolc város). Bloky projektových aktivít:1. Budovanie kapacít pre adaptáciu na dopady KZBudovať odborné kapacity v téme projektu je nevyhnutný faktor pre porozumenie témy a realizáciu potrebných krokov. Nesústreďuje sa len na vzdelávanie pracovníkov partnerov projektu, ale aj na ďalšie, v projekte identifikované odborné inštitúcie relevantné pre realizáciu adaptačných opatrení na dopady zmeny klímy (správcovia zelene, povodí, zdruţenia podnikateľských subjektov a pod.).2. Vytvorenie strategických plánov pre adaptáciu na dopady klimatickej zmenyZostavenie strategických plánov je nevyhnutným predpokladom pre spoločné a koordinované kroky v tejto oblasti. Vytvorenie plánov v meste Miškolc a v meste Košice - MČ Západ bude pilotné pre ďalšie mestá a obce cieľového územia.3. Rozšírenie iniciatívy, poznatkov a skúseností na celé cieľové cezhraničné územie a aj za jeho hraniceJeden z kľúčových aspektov projektu je jednak zaistiť, aby sa jeho výstupy a výsledky stali dostupnými pre subjekty lokálnej verejnej správy a ostatné relevantné inštitúcie a súčasne iniciovať dialóg o zmierňovaní dopadov zmeny klímy medzi subjektmi samosprávy, štátnej správy a ďalších inštitúcií (štátnych lesov, povodie rieky Hornád, odborné organizácie) v danom cieľovom území. Súčasne je cieľom tejto aktivity šíriť poznatky aj do iných maďarsko-slovenských prihraničných regiónov. Achievements: The impact of climate change is directly influencing the socio-economic situation of the border area as well. Due to the lack of information and adequate knowledge, the municipalities of the border region could not react to the impacts of climate change in an appropriate way. Within the project the partners intended to build professional capacity and develop joint strategic plans for the target area in order to react to the impacts of climate change. To reach the aim of the project the partners created educational materials, organized seminars and established advisory points on both sides of the border.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 84.2%   126 082,07
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website