Search for European Projects

AQUA - cesty vody v Európe

AQUA – cesty vody v EurópePartneri, pochádzajúci z členských štátov Európskej únie, vytvárajú pre svojich žiakov súbor aktivít – tie pozostávajú z výskumov, pokusov, porovnaní a prác, ktoré sa týkajú významu vody v živote človeka, kraja a krajiny. Žiaci tak budú skúmať kvalitu vody a vodných plôch vo svojich regiónoch, budú zisťovať vplyv ekonomického rastu a industrializácie na vodné zdroje, budú pozorovať vplyv riek, jazier a morí na krajinu a život jej obyvateľov a budú porovnávať prítomnosť témy „voda“ v materinských jazykoch a v literárnych dielach, pričom ďalšie aktivity vyústia do tvorby umeleckých diel.Na realizáciu cieľov zorganizuje partnerstvo dva „Týždne AQUA“ (v apríli 2010 na Slovensku a v marci 2011 v Nemecku), počas ktorých sa stretnú dvanásti žiaci a dvaja učitelia z každej krajiny, aby tak zhrnuli a dokončili prípravnú prácu na navrhované témy.Žiaci si vyberú workshopy (podľa svojich záujmov) na začiatku školského roka a úlohy budú plniť – spolu so svojimi vyučujúcimi – v rámci školského programu. Charakter úloh predpokladá aktívnu a kreatívnu prácu s využitím informačných a komunikačných technológií. Žiaci si zároveň uvedomia dôležitosť vzdelávania sa prostredníctvom cudzích jazykov v európskom kontexte.Finálne produkty workshopov budú distribuované vo forme písaných a elektronických dokumentov príslušným (relevantným) inštitúciám. Po ukončení projektu budú zúčastnené školy i naďalej spolupracovať v skúmaní danej problematiky v rámci svojich školských programov.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

5 Partners Participants