Search for European Projects

álava - tradicí k lidem (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0120)
Start date: May 31, 2005, End date: Aug 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Výchozí situace: Živá farnost Klentnice s převahou německy mluvících obyvatel, kteří byli po r. 1945 odsunuti, výrazně utlumila svoje duchovně kulturní působení. římskokatolická farnost Klentnice disponuje velkým potenciálem tradičních hodnot a bohatou historií. Ta je spjatá zvláště s původními německy mluvícími obyvateli, kterří byli násilně odsunuti. Do r. 1945 byly ve farnosti pravidelně ve svátek sv. Jiří (24.4.) pořádány poutě. Na území farnosti je 50 let umístěn Ústav sociální péče. V době josefinských reforem byl vystavěn kostel v baroknímstalu s bohatou vnitřní výzdobou. Patronem kostela je sv Jiří, který je vyobrazen nad hl. oltářem známým malířem Josefem Winterhalderem ml. V r. 2004 byla poprvé zorganizovaná obnovená pouť malého rozsahu, která ukázala velký zájem současných i původních obyvatel Klentnice a okolí. Obec Klentnice je pravidelně navštěvována původními odsunutými obyvateli. Velký vliv na návštěvnost obce má i skutečnost, že leží na území CHKO Pálava, biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava vyhlášené v rámci programu Člověk a biosféra. Cíle projektu: Cílem projektu Pálava – tradicí k lidem je obnovení pouti ke sv. Jiří v Klentnici. Tím bude navázáno na tradici, která byla přerušena odchodem původních německy mluvících obyvatel. Na pouti se setkají obyvatelé z Moravy a Rakouska, aby společně prožili poutní den s bohatým programem a mohli navázat přátelství a spolupráci. Záměrem je podpořit obnovu duchovně kulturního života obce a farnosti, navázat na tradiční hodnoty a bohatou historii. Zapojit původní německy mluvící obyvatele do života obce a navázat kontakty s farností v Drasenhofenu. Obnovit tradici poutí ke sv. Jiří. Uskutečnit setkání mentálně postižených a jejich rodinných příslušníků a přátel a navázat nová přátelství s postiženými z Dolního Rakouska. Obnova původního vzhledu oltářního obrazu sv. Jiří. Domácím i zahraničním turistům Pálavy vytvořit nový produkt šetrného cestovního ruchu. Cílovou skupinou jsou: současní a původní obyvatelé Pálavy, obyvatelé Dolního Rakouska zejména farnosti Drasenhofen, mentálně postižení z Klentnice, turisté a návštěvníci CHKO Pálava a areálu UNESCO. Aktivity (předmět podpory, obsah projektu, očekávané výsledky) Projekt Pálava – tradicí k lidem obnovuje tradiční pouť ke sv. Jiří v Klentnici, a tak vytváří místo, čas a příležitost pro setkání, společnou práci i příjemné chvíle prožité s obyvateli Pálavy a návštěvníky i turisty z Rakouska. Významnou událostí bude posvěcení praporu obce Klentnice. Obnovená tradiční pouť ke sv. Jiří v Klentnici bude se slavnostní poutní mší koncelebrovanou v NJ, procesím na Sirotčí hrad a následujícími aktivitami: Prezentace Pálavy Název Pálava znamená země spálená sluncem. Tradiční bylinková směs čaje plná slunce z Pálavy a trika propagující obnovenou pouť, budou prezentací, památkou i pozvánkou na pouť v dalších letech pro obyvatelé, starousedlíky, návštěvníky, turisty a partnery projektu. Jde o produkty s logem se sv. Jiřím. Produkty budou v papírové tašce s informační brožurou a pohlednicí. Živé barvy Hlavním patronem celé poutě je světec sv. Jiří. Ten je vyobrazen na vzácném obraze od známého moravsko – rakouského malíře J. Winterhaldera ml. na hlavním oltáři ve farním kostele. Oživení barev a obnova lesku obrazu a celého oltáře bude úkolem restaurátora. Téma sv. Jiří se odráží ve výtvarných dílnách pro děti, mentálně postižené a dramatické tvorbě. Obraz bude publikován na samostatné pohlednici. Výtvarné dílny pro děti Dětí z obcí s územním dopadem projektu se zúčastní v den poutě na Sirotčím hrádku soutěže v malbě a kresbě na téma sv. Jiří a drak. Touto hravou formou se i nejmenší děti zapojí aktivně do poutního dne. Výtvarná díla a příjemnou vzpomínku na toto setkání si děti odnesou s sebou domů. Tvorba malých umělců bude prostředkem komunikace a sblížení mezi účastníky, jejich rodiči z Moravy a Rakouska. Mentálně postižení Účastníci poutního dne s mentálním postižením z ústavu z Klentnice a Hollabrunnu společně vytvoří z hlíny sochu rytíře sv. Jiří bojujícího s drakem. Po celý den budou zapojování do všech aktivit, a tak nejen mentálně postižení, ale i jejich doprovod prožijí poutní den společně s ostatními účastníky poutě. Navážou nová kamarádství, která si odvezou do svých zemí. Lidová hra o sv. Jiřím Divadelní hra o sv. Jiřím je lidová ochotnická hra, ve které nebude chybět ani drak. Hra bude mimořádně nastudována na tuto pouť ke sv. Jiří a bude silným zážitkem pro každého účastníka. Kořeny hry sahají do hlubokého středověku. Její provedení neodmyslitelně patřilo ke každé tradiční pouti. Uvedením lidové hry o sv. Jiřím přibližujeme Pálavu - tradicí k lidem. Informační tabule Pro příchozí turisty CHKO Pálavy domácí i ze sousedního Rakouska bude umístěna před kostelem informační tabule o historii kostela v ČJ a NJ s logem EU a se zřetelem na obnovenou tradiční pouť k sv. Jiří. Informační brožura Brožura o historii kostela, obyvatelích, Pálavě a obnovené tradicí poutě k sv. Jiří. V brožuře budou vzpomínky starousedlíků, pamětníků. Bude v ČJ a NJ a bude obsahovat logo EU. Uvedený projekt zrealizuje a technicky zabezpečí: manažer projektu, koordinátor projektu, farář, starosta, asistenti pro mentálně postižené, dobrovolníci, restaurátoři Projekt aktuálně reaguje na oddělené světy kultury a přírody často nezávislých na místních obyvatelích, usiluje o jejich integraci a participaci a výrazně přispívá k oživení celého regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   395 700,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants