Interreg Nord logo

Call for Proposal - Ansök INTERREG Nord
Deadline: Feb 1, 2017  
CALL EXPIRED

 Entrepreneurship and SMEs
 Innovation
 Culture and Development
 Cross-border cooperation
 Interregional cooperation
 INTERREG

Nästa ansökningsomgång pågår från 1 november 2016 till 1 februari 2017.

Till vad kan man ansöka om stöd
Ett projekt inom Nordprogrammet kan handla om olika verksamheter. Oavsett inriktning eller storlek har alla projekt något gemensamt: Allt börjar med en idé om att åstadkomma en förändring. Det kan vara något som saknas helt, ett problem som behöver lösas eller något som behöver utvecklas.

Nordprogrammet har identifierat fyra insatsområden med störst utvecklingspotential och med möjlighet att arbeta gränsöverskridande inom: Forskning och innovation, Entreprenörskap, Kultur och miljö och Gemensam arbetsmarknad.

Det finns två typer av projekt att söka stöd för – projekt eller förstudie. Ett projekt kan pågå maximalt i 36 månader. Det finns ingen beloppsgräns för hur mycket stöd som kan sökas för ett projekt. En förstudie kan pågå under högst 12 månader. Gränsen för hur mycket EU-stöd som maximalt beviljas en förstudie är 10 000 EUR. En förstudie kan till exempel utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller användas för att bygga ett partnerskap.

Vem kan ansöka om stöd?
Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person- privat eller offentlig. Det måste finnas partners från minst två länder inom programområdet. Nordprogrammet ser positivt på att det är partners från alla tre länderna (Sverige, Finland och Norge). För mer information hur ni går tillväga för att ansöka om ett projekt se avsnitt planera och ansöka i projekthandboken. Ansökan ska ske elektroniskt via ”Min Ansökan” – mer anvisningar om ansökningsförfarandet finns i guiden.

Norska partner som ska ansöka om statliga Interregmedel (IR-midler) gör detta via Troms Fylkeskommune i ansökningssystemet RF13.50.

Finansiering
Ett projekt kan finansieras med EU-medel upp till 65% medan norska Interreg-medel kan stå för 50% av den totala finansieringen. För att ett projekt ska beviljas finansiering från programmet måste en del av kostnaderna finansieras genom offentlig eller privat medfinansiering. Det är enbart kontanta medel som godkänns som medfinansiering.

Tidig projektidé
Om ni har en projektidé som ni önskar få kommentarer på kan ni använda er av beskrivning av tidig projektidé och skicka den till sekretariatet för kommentarer.  Kommentarer till projektidéer ges löpande och är inte bundna till ansökningsomgångar. Observera att en inskickad projektidéblankett inte räknas som en formell ansökan!

Mer information hur ni går tillväga vid planering och ansökan om stöd finns i projekthandboken.

Berednings- och beslutsprocess
Efter att ansökan om EU-finansiering och eventuell norsk Interreg-finansiering lämnats in bereds den vid respektive sekretariat. Därefter gör de två styrkommittéerna för Nordprogrammet en prioritering av projekt vid deras respektive styrkommittémöten. De två styrkommittéerna är uppdelade per programområde, det finns en för delområde Nord och en för delområde Sápmi.

Styrkommittéerna bedömer om projektet överensstämmer med programmets ändamål och prioriterar de projekt som ska beviljas EU-stöd respektive norska IR-midler. Styrkommittéerna har minst två möten om året.

Efter att styrkommittéerna har rekommenderat finansiering till ett projekt fattar Förvaltande myndighet (Länsstyrelsen i Norrbottens län) det juridiskt bindande finansieringsbeslutet om EU-medlen. Troms fylkeskommune fattar beslut om norska IR-Midler.

Ansökningar som inte fyller de formella kraven avslås av Förvaltande myndighet och behandlas inte av Styrkommittén. En inlämnad ansökan kan återtas av sökande under beredningsprocessen.Public link:   Only for registered users


Up2Europe Ads