Search for European Projects

Využití alternativního tepelného zdroje v obci Újezd
Start date: Mar 31, 2005, End date: Sep 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší instalaci solárního systému, který zajistí ohrev TUV v provozním a sociálním objektu na koupališti v Újezde tak, aby byl naplnen zákon o provozování verejných koupališt z pohledu dodržení hygieny. Jedná se o zásobování sociálního zarízení sloužícího pro provoz koupalište a dále bufetu, provozní a úklidové místnosti. Instalací alternativních zdroju budou sníženy provozní náklady oproti plánovanému ohrevu v elektrických bojlerech min. o 50 tis. Kc/rok v soucasných cenách energie. Realizace alternativního zdroje je nutností ke snížení provozních nákladu, nebot již nyní je provoz koupalište dotován z obecního rozpoctu cca 150 tis. Kc za rok. Provoz koupalište je ovšem nezbytný pro zachování sportovního vyžití všech obcanu a návštevníku obce a žáku základní školy.Projektem dojde k rozšírení podpory zavádení obnovitelných zdroju energie v kraji. Zkvalitnením služeb se predpokládá i zvýšení atraktivnosti koupalište. Projekt zajistí udržení 3 pracovních príležitostí v obci. Pri nerealizaci projektu by obec nebyla schopna ze svého rozpoctu hradit náklady na elektrickou energii na zajištení ohrevu teplé užitkové vody,címž by nebyla splnena podmínka ze strany Krajské hygienické stanice na provoz koupalište.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   605 250,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants