Search for European Projects

Transgraniczna Parafiada Greckiego Szlaku Bursztynowego

Teren pogranicza ma nadal niski poziom kontaktów transgranicznych, słabą współpracę i słabo rozwinięte społeczeństwo obywatelskie. Projekt zmierza do rozwiązywania tych problemów przez wymianę osób, doświadczeń, poznanie historii i kultur małych ojczyzn, poznanie religii, atrakcji przyrodniczych i życia codziennego, integrację i współpracę w formie Transgranicznej Parafiady. Projekt wpłynie na powstanie i wzmocnienie związków oraz działań dających wzrost obustronnej świadomości na temat sąsiedztwa i wzajemnego poznania i zaufania i przyczyni się do realizacji większych projektów INTERREG. Celem projektu jest zmiana jakościowa i ilościowa we wzajemnych kontaktach i relacjach mieszkańców oraz innych podmiotów pogranicza. Zaplanowany wzrost wymiany transgranicznej, wzajemne poznanie kultur, religii, obyczajów, życia codziennego prowadzi do nawiązywania stałych kontaktów, przełamywania uprzedzeń, wzrostu integracji regionu w aspekcie polityki horyzontalnej Unii. Jest komplementarny do programu Greckiego Szlaku Bursztynowego. Wnosi dodatkowy efekt transgraniczny w wymiarze ekumenicznym i wejściu we współpracę na płaszczyźnie sportowej, turystycznej i kulturalnej.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

5 Partners Participants