Search for European Projects

Sztuka ponad podziałami- VIII Regionalny Plener - Wierzbica 2007 (Sztuka ponad podziałami”- VIII Regionalny Plener - Wierzbica 2007)

Gmina Wierzbica jest gminą typowo rolniczą, którą zamieszkuje ok. 6 tyś. mieszkańców. Podstawowym źródłem utrzymania, jest praca we własnych gospodarstwach rolnych. Kluczowym problemem gminy Wierzbica jest sukcesywnie spadająca jej atrakcyjność wynikająca z braku ośrodka kultury, który gromadziłby młodzież chętną do robienia czegoś ciekawego i pożytecznego. Młodzież nie ma możliwości rozwoju swoich umiejętności manualnych. Samorząd Gminy Wierzbica zauważając ten problem i chcąc mu przeciwdziałać, od 7 lat organizuje Regionalne Plenery Malarsko-Rzeźbiarskie, które są dużym wydarzeniem w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców . Przygotowując VIII edycję Pleneru postanowiono zaprosić do jego realizacji samorząd ukraiński. W tym celu zawarto umowę z partnerem zagranicznym tj. Skulinską Sielską Radą. W tym roku planowane jest rozszerzenie imprezy o warsztaty tańca folklorystycznego. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania partnerskich stosunków z krajem sąsiadującym oraz współpracy transgranicznej, stworzy podstawy do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych, wzrostu liczby oraz kręgu organizacji zaangażowanych we współpracę transgraniczną, generowania powiązań i pomysłów na współpracę długofalową, rozwoju kapitału ludzkiego poprzez realizację działań edukacyjno-integracyjnych, pogłębienia wiedzy o tradycjach kultury regionalnej, kształtowania wartości patriotycznych, umacniania poczucia tożsamości z miejscem, w którym żyjemy oraz na rozwijanie aktywności twórczej młodzieży związanej z uczestniczeniem w życiu lokalnej wspólnoty.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

2 Partners Participants