Search for European Projects

Spotkanie Kultur Pogranicza

Wisznice są typową wiejską gminą liczącą około 6 tys. mieszkańców, w której brakuje większych zakładów pracy, a ludzie w większości utrzymują się z rolnictwa. W gminie nie ma na tyle atrakcyjnego miejsca, który gromadziłaby młodzież i starsze pokolenie chętnych do robienia czegoś ciekawego i pożytecznego ani też programu, który by sprzyjał rozwojowi zainteresowań mieszkańców Wisznic. Projekt swymi działaniami służył promocji dziedzictwa kulturowego oraz tworzeniu stałych struktur współpracy kulturalnej, turystycznej i gospodarczej pomiędzy Polesiem Lubelskim a Regionem Brzeskim. Głównym założeniem była wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy, którą ograniczały bariery mentalne, językowe, nieznajomość kultury i zwyczajów naszych sąsiadów. Zorganizowanie konferencji oraz imprezy plenerowej przyczyniło się do nawiązania partnerskich stosunków z krajem sąsiadującym, jak również miało znaczący wpływ na rozwój współpracy transgranicznej. Realizacja projektu wpłynęła także na wzrost liczby oraz kręgu organizacji zaangażowanych we współpracę transgraniczną. Więcej informacji na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.wisznice.org.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants