Search for European Projects

Over 40 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

EDUGATE - Multilingual teaching in early childhood education and care

Start date: Sep 1, 2016, End date: Aug 31, 2019,

EDUGATE project stands for Multilingual teaching in early childhood education and care and will last 36 months, starting in September 2016.The project is aimed at improving ECEC teachers and educators’ competences for supporting pre-school education providers in adopting innovative pedagogical methodologies and in providing high-quality Early Childhood Education and Care (ECEC). EDUGATE will impro ...
Read Project

 7

 FINISHED 

e-plat-Forming Education

Start date: Sep 1, 2014, End date: Jul 31, 2017,

The horizontal objective of the partnership called “e-plat-Forming Education” is to develop new ITC services offered to schools and local community of Municipality of Proszowice, Poland and Karditsa, Greece in the field of education. The idea is based on creating an innovative tool of multifolded e-learing platform accessible to different groups in reference to education. The idea of creating and ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Unsere Zukunft - Europa

Start date: Jun 1, 2015, End date: Nov 30, 2015,

The project "Our Future - Europe" was set up especifically for young people aged 13 to 17 years of by partnership agreements related municipalities Market Weidenberg (Germany), Plouhinec (France), Smrzovka (Czech Republic) and Juchnowiec Koszielny (Poland). Unlike young people in big cities, these young people, mainly coming from rural areas, feature less points of contact with other languages and ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projekt sa primárne zameriava na zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt obyvateľov prihraničných regiónov Slovenskej a Poľskej republiky, rozvoj a modernizáciu kultúrnej infraštruktúry, ochrana  kultúrneho dedičstva  a propagácia kultúrnych tradícií poľsko-slovenskej cezhraničnej oblasti, vypracovanie komplexnej stratégie rozvoja kultúrneho dedičstva a turisticko-kultúrnych služieb v slovensko- ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Szczawnica i Leśnica są miejscowościami o niezwykłych walorach krajobrazowych i przyrodniczych wynikających z ich położenia geograficznego. Potencjał wynikający z umiejscowienia tych miejscowości w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego nie jest w pełni wykorzystywany, co wynika z braku odpowiedniej transgranicznej infrastruktury turystycznej. Dlatego też obydwie miejscowości postanowiły zrealizowa ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Rytro i Wyżne Rużbachy - europejskie sąsiedztwo

Start date: May 31, 2009, End date: May 30, 2010,

Istotą projektu jest zespół wspólnych transgranicznych działań będących środkiem zaradczym na takie samie problemy występujące po obu stronach granicy: w Rytrze i Wyżnych Rużbachach. Problemy te związane są z niedostatecznym wykorzystaniem potencjału turystycznego jakim dysponują obydwie gminy. Ich rozwiązanie będzie istotnym impulsem pobudzającym rozwój terenów objętych projektem i wpłynie na klu ...
Read Project

 2

 FINISHED 

U přátel jako doma

Start date: Jun 30, 2007, End date: Jun 29, 2008,

Projekt řeší další intenzifikaci vztahů mezi lidmi z Mikroregionu Rychnovsko (ČR) a Gminy Kladsko (Polsko) na úrovni NNO, zájmových sdružení a profesních skupin v různých oblastech života - kultura, rekreační sport, oslavy tradičních svátků (dožínky), profesní zaměření. Od srpna 2005, kdy byla podepsána smlouva o partnerství mezi Mikroregionem Rychnovsko a Gminou Kladsko se uskutečnila celá řada s ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Od INTERREGU k Evropské přeshraniční spolupráci

Start date: Feb 28, 2007, End date: Feb 28, 2008,

Předmětem projektu jsou dva dvoudenní semináře českých a polských nestatních neziskových organizací (NNG), které se aktivně zapojují a podílejí na vytváření občanské společnosti, rozvoji kulturního, sociálního a ekonomického prostředí příhraniční oblasti Orlických hor. Hlavními tématy obou seminářů je podpora místních iniciativ s cílem napomoci posílit endogenní faktory rozvoje území, stimulovat ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Linhartovské kulturní léto 2007

Start date: Feb 1, 2007, End date: Dec 30, 2007,

Mezinárodní prezentace etnických a národnostních skupin žijících v česko - polském příhraničí. V rámci projektu budou realizovány akce tanečních folklórních skupin, výtvarné vernisáže, varhanní koncerty, hudební koncerty, ale i divadelní představení a ukázky gastronomie a zvyků obyvatel česko-polského příhraničí. Každá národnostní menšina bude mít možnost prezentovat své zvyky a kulturu po dobu je ...
Read Project

 3

 FINISHED 

3. kulturní setkání příhraničí Králíky - Międzylesie 2007

Start date: Jun 10, 2007, End date: Oct 30, 2007,

Kulturní setkání příhraničí je periodicky pořádané v České republice a Polsku. Smyslem projektu je na jednom místě a ve stejnou dobu shromáždit děti, školní mládež, místní spolky, pozvané hosty a představitele samospráv s cílem společné účasti na takových akcích jako: a) sportovních - běh, turnaje ve stolním tenise, košíkové, minikopané, volejbale a dalších sportovní soutěžě, b) kulturních - vys ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt zakłada ścisłą współpracę partnerów polskich i czeskich w zakresie budowania struktur, metod i narzędzi (Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie) do kreowania oferty turystycznej i kulturalnej Gór Stołowych, wspólnych produktów turystycznych korzystających z dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, zintegrowanego systemu informacji wizualnej, wspólnej promocji obszaru. Projekt przewi ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Předložený projekt rozšiřuje již započatou spolupráci partnerských obcí Suchý Důl- Vambeřice. Je zaměřen na oblast vzdělávání. Je rozdělen do 2 etap: 1.vzdělávání a výměna zkušeností dospělých se zavedením principů pedagogiky Maria Montessori do výuky škol, výměna zkušeností pedagogů a odborné semináře na území ČR, návštěva partnerské školy v Polsku. Přípravná schůzka pro výměnnou pobytovou akci ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Rozvoj lidové tvořivosti a turismu v Orlických horách

Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007,

Projekt je složen z několika částí se zaměřením na znovuoživení a rozvoj tradičního lidového umění a řemesel a na povzbuzení turistického ruchu v oblasti česko - polského pohraničí, které je tak bohaté na přírodní krásy a kulturní památky. Hlavním výstupem je uspořádání jarmarku zaměřeného na umění a řemesla pro česko - polskou veřejnost, vydání propagačních tiskovin v českém a polském jazyce, v ...
Read Project

 2

 FINISHED 

60. výročí založení tělovýchovné jednoty SPARTAK Mikulovice

Start date: Mar 31, 2007, End date: Jun 29, 2007,

Projekt je orientován na rozvoj mezinárodní spolupráce v příhraničních regionech České republiky a Polska. Předkládaný projekt je zaměřen na zorganizování čtyřech dvoudenních sportovních akcí v průběhu měsíců duben až květen, jako oslavy 60. výročí založení této tělovýchovné jednoty v obci Mikulovice. Událost bude tvořena čtyřma sportovními aktivitami a to turnajem ve: stolním tenisu, kopané, ten ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Stromy v Trojzemí

Start date: Apr 30, 2006, End date: Apr 29, 2007,

Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí - ochranu přírody a práci s veřejností, zároveň nepřímo na rozvoj cestovního ruchu. V rámci projektu jsou plánovány následující aktivity: 1. geodetické zaměření jedné z nejstarších dubových alejí ve Střední Evropě, podél cyklotrasy Žitavská ulice-Trojzemí-Bogatynia 2. zpracování dendrologických posudků pro stromy v aleji na české i polské stran ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt vytváří a podporuje systematickou práci Svazku tří měst Malý trojúhelník, přispívá k založení a rozvoji spolupracujících systémů na obou stranách hranice. Společným cílem je zmírnit okrajový charakter této oblasti Trojzemí a tím zlepšit kvalitu života. Projekt je zaměřen na realizaci společného rozvojového plánu Svazku tří měst a snahou je rozvoj hospodářského potenciálu našeho sociálně ...
Read Project

 2

 FINISHED 

2. kulturní setkání příhraničí Międzylesie - Králíky 2006

Start date: May 31, 2006, End date: Mar 29, 2007,

Kulturní setkání příhraničí je periodicky pořádané v České republice a Polsku. Smyslem projektu je na jednom místě a ve stejnou dobu shromáždit děti, školní mládež, místní spolky, pozvané hosty a představitele samospráv s cílem společné účasti na takových akcích jako: a) sportovních - pouliční běh, turnaj ve stolním tenise, turnaj ve volejbale a dalších sportovních soutěžích, b) kulturních - výt ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Turistická trasa městskou památkovou zónou

Start date: Apr 30, 2006, End date: Mar 29, 2007,

Město Králíky ve spolupráci s městem Międzylesie v rámci rozvoje turistického ruchu v regionu připravilo krátký popis památek umístěných na území města (budovy, kapličky, sochy a další turisticky atraktivní cíle). Záměrem projektu je připravit základní informaci pro turisty o jednotlivých památkách (městské trasy). Obě města v tomto směru pojí historický vývoj - držiteli obou panství byl rod Alt ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Česko-polská prezentace obce Vápenná

Start date: Jun 30, 2006, End date: Jan 30, 2007,

Projekt je zaměřen na česko – polskou prezentaci obce Vápenná. Cílem je představit oblast jako destinaci vhodnou k letní i zimní turistice, a také jako destinaci s vysokým historickým potenciálem. Realizace projektu je založena na přeshraniční česko – polské spolupráci. Předpokladem je dosáhnout většího povědomí mezi cílovými skupinami a zvýšit tak úroveň cestovního ruchu. Tato oblast je zajímavá ...
Read Project

 2

 FINISHED 

pagace Zlaté Hory (Propagace Zlaté Hory)

Start date: Feb 28, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Cílem projektu je vytvoření propagačních materiálů pro využití v informačním centru a na prezentaci na veletrzích cestovního ruchu pořádaných v České Republice - v Olomouci, Brně, Hradci Králové, Ostravě a v Polsku v Katowicích a ve Wroclawi. Projekt také řeší finanční dotaci na účast na těchto veletrzích, na pořádání semináře pro hoteliéry a pracovníky informačních center z PR i ČR na téma rozvoj ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Linhartovské kulturní léto 2006

Start date: Apr 2, 2006, End date: Dec 28, 2006,

Projekt řeší vytvoření kulturní expozice na zámku v Linhartovech ve spolupráci s partnerem. V rámci projektu budou po dobu turistické sezóny roku 2006 probíhat na Linhartovském zámku kulturní akce - vernisáže, koncerty a přátelská setkání polských a českých občanů, dětí a mládeže a umělců. Projekt se zaměřuje zejména na rozšiřování kulturních tradic a rozvoj turistického ruchu na Albrechticku ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Mezinárodní soutěž dobrovolných hasičů v hasičském sportu.

Start date: May 26, 2006, End date: Dec 26, 2006,

Jedná se o uspořádání soutěží dobrovolných hasičů v hasičském sportu ke 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v městě Jeseníku. Soutěž je připravována na září 2006 a účastní se družstva z Česka a partnerských spolků z Polska. Akce bude zahájena slavnostním jednáním za účasti partnerských sborů a zástupců HZS se zhodnocením dosavadní činnosti a předáním ocenění nejlepším zástupcům partne ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Orlické hory - Hranice, která spojuje

Start date: Aug 20, 2006, End date: Nov 29, 2006,

Orlické hory - Hranice, která spojuje, je projekt, který je zaměřen na rozvoj propagace česko-polského přeshraničního území, rovněž také přispěje k rozvoji znalostí o daném území. Tento projekt navazuje na projekty Nová tvář IC. V rámci projektu budou pořízeny plastické mapy. Tyto plastické mapy Orlických hor a Podhůří budou vyobrazovat skutečně celé území a to i z polské strany. Celkové množství ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Společnou cestou k rozvoji venkova

Start date: Aug 31, 2006, End date: Nov 29, 2006,

Předmětem projektu je několikadenní konference českých a polských místních akčních skupin, které se svojí aktivní činností podílejí na ekonomicko-sociálním rozvoji příhraniční oblasti Orlických hor. Hlavním tématem této konference je rozvíjení další vzájemné spolupráce těchto organizací s cílem postupně vymanit území česko - polského pohraničí z izolace v rámci národních ekonomik a tím zlepšit ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na rozvoj česko - polské přeshraniční spolupráce prostřednictvím realizace akce Závod Moravské ligy v bikrosu, který se v Jeseníku tradičně koná v měsíci říjnu. Organizaci akce zajistí Bikrosklub Jeseník za pomoci městského úřadu Jeseník a polského partnera gminy Skoroszyce. Obsahem této akce je závod bikrosu a horských kol s mezinárodní účastí. Závodu se mohou zúčastnit všichni ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Vinohrady na Horním Slezsku

Start date: Mar 31, 2006, End date: Oct 30, 2006,

Obecní úřad v Gorzycích ve schváleném programu strategického rozvoje obce v části rozvoje cestovního ruchu a turismu uvažuje s programem zřízení vinohradů na jižních stráních obce. Na workshopu k cestovnímu ruchu mezi zástupci obcí Dolní Lutyně a Gorzyce byl vznesen návrh využit zkušenosti z České republiky s pěstováním vinné révy ale taktéž se související s touto akci zázemím.S ohledem na stálo ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Nová tvář IC - Informační centrum Uhřínov pod Deštnou

Start date: Nov 30, 2005, End date: Sep 29, 2006,

Projekt Informační centrum Uhřínov pod Deštnou je součástí společného záměru Nová tvář IC v česko-polském pohraničí připravovaném v rámci programu INTEREG III.A. Skládá se ze dvou částí, první je vlastní Informační centrum Uhřínov, druhou bezprostředně navazující a tvořící s IC nedílnou součást jsou Veřejné expozice – síť veřejných expozic zřizovaný ch obecními úřady, občanskými sdruženími, firma ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Nová tvář Informačních center - Skuhrov nad Bělou

Start date: Feb 28, 2006, End date: Aug 30, 2006,

Nová tvář Informačních center je komplexním projektem pěti záměrů z celého přeshraničního území: IC ve Skuhrově nad Bělou, Turistické centrum Bělá, Městské IC (MIC) v Rychnově nad Kněžnou, IC v Klodzku a IC Uhřínov pod Deštnou . V rámci 1. výzvy podává každá ze stran projekt samostatně. Nová tvář - Skuhrov bude zaměřen na následovně: Kromě klasické funkce IC (tzn. podávání informací turistům a náv ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Nová tvář Informačních center - Rychnov nad Kněžnou

Start date: Oct 31, 2005, End date: Aug 30, 2006,

Nová tvář Informačních center (IC) je komplexním projektem pěti záměrů - Městské IC (MIC) v Rychnově nad Kněžnou, IC ve Skuhrově nad Bělou, Turistické centrum Bělá, IC v Uhřínově pod Deštnou a IC v Klodzku. V rámci 1. výzvy podává každá z těchto stran svůj projekt samostatně. Během doby trvání projektu (10 měs.) bude projekt Nová tvář - Rychnov zaměřen následovně: - dovybavení MIC nezbytnými p ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Mezinárodní turnaj v kopané starších žáků, Lipová-lázně 2006

Start date: Mar 31, 2006, End date: Aug 30, 2006,

Jedná se o uspořádání turnaje v kopané pro starší žáky ve věku 12 až 14 let, z obcí Krapkowice (Polsko), Mikulovice, Bělá pod Pradědem a Lipová-lázně (ČR). Turnaj s doprovodným programem je připravován na 30.6. až 2.7.2006. Doprovodným programem pro účastníky je uspořádání diskotéky, zajištění návštěvy Jeskyní Na Pomezí, posezení a jednání samospráv zúčastněných měst a obcí, táborák s opékáním špe ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Česko - polské dny obce Vápenná

Start date: Jun 30, 2006, End date: Aug 30, 2006,

Projekt předkládá uspořádání slavnostní akce Česko - polské dny obce Vápenná. Akce je založena na přeshraniční česko - polské spolupráci. Celá událost bude provázána velmi bohatým kulturně - sportovním programem: slavnostní mše, sportovní utkání, dechová hudba, jarmark, kolotoče, ohňostroj,aj. Předpokladem je dosáhnout většího povědomí mezi cílovými skupinami a zvýšit tak úroveň cestovního ruchu ...
Read Project

 2

 FINISHED 

zentace Mikroregionu Žulovsko (Prezentace Mikroregionu Žulovsko)

Start date: May 31, 2006, End date: Aug 30, 2006,

Projekt navrhuje realizaci komplexní prezentační akce obcí mikroregionu Žulovsko v polských Skoroszycích. Prezentace v tematicky zaměřených propagačních stáncích bude určena pro široké zájemce z PL o návštěvu příhraniční oblasti. Každá obec svaku obcí se bude samostatně prezentovat individuálním přístupem, společně pak vystupuje svazek obcí prostřednictvím sladěné prezentace a propagačních materiá ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Dny na hranici - Slavnostní otevrení prístavu pro rekreacní plavbu

Start date: Sep 30, 2005, End date: Jul 30, 2006,

Slavnost je pořádána od roku 1991 . V roce 1991 to byla 1. společná slavnost tohoto typu na česko-polské hranici . V současné poloze je slavnost požádaná pro občany Dolní Lutyně a sousedních obcí a měst (Bohumín,Orlová,Dětmarovice a Petrovice ) na české straně a Godowa , Gorzyc a Wodzislawi na polské straně. V rámci slavnosti jsou doprovodné akce a to:setkaní zástupců sousedních obcí , výstavy a p ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Dny obce Mikulovice 2006

Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Projekt je zaměřen na propagaci obce Mikulovice prostřednictvím akce Dny obce Mikulovice 2006. Obsahem této aktivity jsou akce zaměřené na zviditelnění obce Mikulovice a jejího okolí nejen na české straně hranice, ale i na polské straně hranice příhraničního regionu. Toho chce projekt dosáhnout propagací akce a následnou publicitou celého projektu na české i polské straně hranice. V Polsku pak ve ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Dny JavornickA 2006 - kulturní svátek Javornicka.Pro náš region Javornicka je navazování, udržování a prohlubování neformálních vztahů mezi obyvateli příhraničních obcí jednou z nejdůležitějších součástí každodenního života. Je potřeba tyto vztahy udržovat a rozvíjet nejen v rovině pracovní, obchodní a hospodářské , ale také na úrovni kulturní. Při této kulturní akci, která má již patnáctiletou ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Za poznáním do Zlatých Hor

Start date: Apr 2, 2006, End date: Jun 2, 2006,

Obsahem projektu je organizace jednodenní akce, která bude uspořádana při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Účastníky akce budou děti z mateřských a základních škol ve Zlatých Horách a Glucholazích, rodiče a další zájemci o akci. Na programu akce se budou kromě ostatních účinkujících spolupodílet také samy děti nácvikem nejrůznějších vystoupení. Uvedená akce se uskuteční ve Zlatých Horách - mí ...
Read Project

 4

 FINISHED 

I. Dětská olympiáda - zimní část

Start date: Nov 27, 2005, End date: Apr 27, 2006,

Uskuteční se v Lipové-lázních pro děti ročníků 1991 a 1992 z ČR a Polska v počtu 120 účastníků. Soutěžit se bude v disciplínách: běh na lyžích - dívky, chlapci - vždy dvě různé délky tratí, štafety dívky, chlapci, sjezd, slalom, obří slalom, sjezd na gumových člunech, sjezd - volná disciplína a snowboard - volná disciplína, vždy 2x zvlášť chlapci a dívky. Třídenní I. Dětská olympiáda - zimní část ...
Read Project

 3

 FINISHED 

VOS - Volunteeri Over Seas

Start date: Aug 1, 2009,

The project VOS- Volunteers Over Seas is designed for helping young people in different countries understand the cultural diversity of different continents and areas but also to encourage personal development of the volunteers by non-formal learning methods. To achieve this, EFM plans to send and host volunteers from Latin America and Europe and to involve them in projects and activities that prom ...
Read Project

 17

 FINISHED 

Kobieta, Kreatywnosc, Kultura

Start date: Feb 1, 2011,

The idea of the project "Women,Creativity, Culture" was born over a cup if tea out of conversations between young women their moms and grand-moms. As it turned out, what our rural commune offers women to enhance their growth and to enable them to pursue their plans is absolutely not enough. Many young girls deal with the problem of unemployment and low entrepreneurship. Young mothers have no place ...
Read Project

 1

 FINISHED 
During the ExProfessions implementation its partners focused on accumulating and exchanging knowledge concerning traditional professions, as well as their role in the shaping of the cultural identity of their respective regions. The knowledge that was being disseminated by the project was related to the practitioners' own background and to the countries of origin and is not included within the con ...
Read Project

 4