Search for European Projects

19 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Grenzenlos - gemeinsame touristische Maßnahmen Südböhmen-Ostbayern

Start date: Jun 30, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Read Project

 2

 FINISHED 

Unterstützung der Incoming-Aktivitäten Südböhmen - Ostbayern

Start date: Mar 27, 2008, End date: Jun 29, 2010,

Read Project

 2

 FINISHED 
Pilotní projekt v oblasti rozvoje zcela nové, velmi atraktivní a žádané měkké formy turistiky. Prezentace možností, které tato forma turistiky nabízí, a to jak poskytovatelům ( ekonomický přínos, prodloužení turistické sezóny ) , tak uživatelům ( turisté a cestovní kanceláře v České republice i v zahraničí ). Realizace konkrétních návrhů vzniklých na základě projektu SROP Turistika na koni a studi ...
Read Project

 8

 FINISHED 

Workshop pro cestovní kanceláře (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0497)

Start date: Mar 29, 2007, End date: Dec 30, 2007,

Cílem projektu je seznámit cestovní kanceláře, které se orientují na destinaci jižní Čechy, s novinkami v oblasti cestovního ruchu, představit nové možnosti a produktovou řadu turistické nabídky regionu. Program pro zástupce cestovních kanceláří a agentur bude dvoudenní a bude zahrnovat přednášku o nových turistických příležitostech v jižních Čechách a program s návštěvou vybraných zajímavostí reg ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického obje ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického obje ...
Read Project

 8

 FINISHED 

Fotosoutěž jižní Čechy - Mühlviertel (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0465)

Start date: Sep 30, 2006, End date: Aug 30, 2007,

Cílem projektu je rozšíření databáze profesionálních, poloprofesionálních i amatérských fotografií jižních Čech a rakouského příhraničí pro potřeby propagace těchto regionů. Prostřednictvím soutěže, do které budou moci fotografové přihlašovat svá díla, bude rozšířen archiv JCCR, kterého mohou využívat i další subjekty působící v oblasti cestovního ruchu pro prezentaci a propagaci regionu. Podmínko ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt bude zaměřen na zmapování nabídky pro in-line skating a nordic walking v jižních Čechách a na Šumavě. Pro tyto nově se rozvíjející aktivity, které jsou vhodné i pro rozvoj cestovního ruchu jako formy šetrné k životnímu prostředí, existují dobré podmínky také v oblasti jižních Čechách a Šumavy. V bavorské části Šumavy jsou tyto aktivity rovněž rozvíjeny na vysoké úrovni, projekt tedy bude z ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na vytvoření fungujícího systému nabídky turistických produktů v jižních Čechách za přispění partnerů v Horním Rakousku, kde je podobný systém již dlouhodobě využíván. Rakouští partneří stále více v rámci spolupráce s turistickou destinací jižní Čechy požadují a postrádají vhodné a srovnatelné podmínky pro tvorbu produktů a koncepční a cílenou spolupráci v této oblasti - tzn. pr ...
Read Project

 2

 FINISHED 

zentace jižních Čech ve Vídni (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0340)

Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 30, 2006,

České centrum ve Vídni ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravují na podzim roku 2006 v termínu 28. - 30. září rozsáhlou prezentaci regionů České republiky ve Vídni, která se bude konat na centrálním náměstí Am Hof. Tato forma byla zvolena proto, že v Rakousku je tento způsob jednou z nejobvyklejších cest, jak oslovit široké spektrum obyvatelstva, a je hojně využíván místními turistickými r ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Jižní Čechy známé i zapomenuté - Život na česko-bavorském pomezí má za cíl prostřednictvím historické fotografie zmapovat existující i zaniklá místa česko-bavorského pohraničí, zabývá se rázovitým folklórem, tradicemi a také výtvarnými a řemeslnými postupy, dnes již mnohdy zapomenutými. Tento projekt se prostřednictvím putovní výstavy fotografií snaží spojit společnou minulost českých a ba ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Infrastruktura turistických hraničních přechodů Jižní Čechy – Rakousko je zaměřen na zlepšení prostupnosti česko – rakouské hranice dobudováním a rekonstrukcí menších turistických hraničních přechodů, zlepšení kvality příhraničního prostoru a vytvoření podmínek pro společný životní prostor. Podpora bude sloužit pro rekonstrukci infrastruktury a dobudování mobiliáře u turistických hraniční ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Divadlo Continuo svými projekty dlouhodobě výrazným způsobem ovlivňuje kulturní nabídku regionu na obou stranách Česko-Rakouské hranice. Díky zcela specifickým divadelním postupům, jedinečné výtvarné stylizaci a mezinárodnímu jazyku, kterým projekty Divadla Continuo hovoří, si získalo v minulosti řadu příznivců z řad místních organizátorů, českých i rakouských umělců a v neposlední řadě také z řad ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Cílem projektu je intenzivní a dlouhodobá přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu na úrovni destinačních managementů v příhraničním území jižních Čech a východního Bavorska. Spolupráce bude spočívat v oboustranném rozvoji a provázání turistických informačních systémů těchto regionů, školení pracovníků infocenter popř. dalších institucí s využitím zkušeností bavorského partnera pro zlepš ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Tento projekt je úzce zaměřen na spolupráci v oblasti cykloturistiky mezi regiony jižní Čechy a Horní Rakousko. Projekt již byl předložen na rakouské straně v rámci Programu INTERREG IIIA Rakousko - Česká repulblika se shodným názvem Vermarktungsnetzwerk für grenzüberschreitende Radwegeangebote für den Ausflugs- und Nächtigunsgast zwischen Moldau und Donau (kód projektu v centrálním EU-monitorovac ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Společná prezentace akcí realizovaných v období 04-09/2005 a 11/2005-03/2006 v jižních Čechách a příhraničních regionech v návaznosti na vybraná témata navržená ve strategii prezentace jižních Čech během letní sezóny 2005 a zimní sezóny 2005-2006. Za každé město, obec na české a rakouské straně budou vybrány 2-3 akce nadregionálního charakteru s pozitivním dopadem na cestovní ruch. Ty budou spole ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na spolupráci regionů jižní Čechy, Horní Rakousko a Dolní Rakousko v oblasti cestovního ruchu - spolupráce bude spočívat předešvím v tvorbě společných přeshraničních turistických produktů. Při společných trilaterálních jednáních - workshopech budou obě strany podrobně seznámeny s turistickou nabídkou vhodnou pro přeshraniční propojení a bude navržen postup společné tvorby, reali ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Výstava tří zemí v Pasově (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0220)

Start date: Oct 26, 2005, End date: Mar 30, 2006,

Předmětem projektu je realizace prezentace regionu jižních Čech na výstavě nazvané Výstava tří zemí pořádané v rámci tradičního bavorského veletrhu Pasovské jaro (Passauer Frühling). Jak je patrné z názvu výstavy, jedná se o akci, kde se vedle hostitelského regionu (Dolní Bavorsko) představí také reprezentace obou sousedních příhraničních regionů - Horního Rakouska a Jihočeského kraje. Výstava nav ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Výstava fotografií - Jižní Čechy známé i zapomenuté má za cíl zmapovat existující i zaniklá místa česko-rakouského pohraničí, zabývá se rázovitým folklórem, tradicemi a také výtvarnými a řemeslnými postupy, dnes již mnohdy zapomenutými. Tento projekt zcela odpovídá projektům typu People to people s přeshraničním dopadem, jelikož se snaží spojit společnou minulost Čechů a Rakušanů prostředn ...
Read Project

 2