Search for European Projects

19 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Business Opportunities for Healthy Ageing (BIZ4AGE)

Start date: Mar 31, 2014, End date: Feb 27, 2015,

The aim of the cluster is to improve economic competitiveness by raising awareness of new business opportunities for SMEs through innovations that contribute to healthy ageing, thereby improving the quality of life & reducing public expenditure.Healthy ageing is a new & expanding area where the scope for innovation & trade goes beyond medical interventions to include a broad range of environmental ...
Read Project

 6

 FINISHED 

CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling (CO2 en CH4)

Start date: Nov 11, 2013, End date: Dec 30, 2014,

De doelstelling van het Interreg-project is het versterken van de economische slagkracht van de regio door een basis te leggen voor een rendabele infrastructuur voor koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) aan beide zijden van de grens. Op die manier wordt de transitie van lang- naar kort-cyclische energie gestimuleerd en kunnen de regio’s hun positie op dit gebied in Europa vergroten.Om dit doel t ...
Read Project

 12

 FINISHED 
The 'Dignity in Care' project aims to improve the quality of healthcare as well as the training of medical and social care providers in the 2 Seas area.The project will reflect on the way in which care is provided by students and care providers, using the experience-based learning methods of a care-ethics laboratory in Flanders (STimul). The research is based on behaviour and not technical and cl ...
Read Project

 6

 FINISHED 

acCURAte-Business (CURA-B)

Start date: Dec 31, 2010, End date: Dec 30, 2013,

CURA-B aims at enabling the innovative power of entrepreneurs to strengthen services in health and social care markets. In this project, organisations in the area of economic development, providers of health and social care, as well as universities are working together to develop and test new business models, communicative interactions and strategies for a smooth and win-win implementation of inno ...
Read Project

 10

 FINISHED 

Smaakklassen

Start date: Mar 31, 2010, End date: Mar 30, 2013,

Het project heeft als doel de kennis over gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding te vergroten en te verbreden bij kinderen, hun ouders, scholen en binnen de voedingssector in Oost- en West-Vlaanderen en in Zeeland. Naar analogie van de succesvolle bos-, stad-, zee- of plattelandsklassen wordt dus nu ook het concept Smaakklassen ontwikkeld.In Vlaanderen zijn de smaakklassen gericht op kinder ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Het gebruik van biomassa als energiebron is belangrijk als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Groente- fruit en tuinafval (GFT), maaisel en snoeisel, bijproducten van landbouw en industrie worden als biobrandstof tot nu toe nauwelijks gebruikt . Bovendien zijn de huidige installaties waarmee biomassa wordt omgezet in bijvoorbeeld warmte, elektriciteit etc. bijna altijd ontwikkeld voo ...
Read Project

 5

 FINISHED 

Invasieve Exoten

Start date: Sep 30, 2009, End date: Sep 29, 2012,

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst ...
Read Project

 24

 FINISHED 

Aqua-VLAN

Start date: Aug 31, 2009, End date: Aug 30, 2012,

... eekraal. Het project realiseerde ook belangrijke investeringen in de onderzoeksinfrastructuur; aan de universiteit van Gent werd een schelpdierhatchery opgezet en bij de in Vlissingen gevestigde Hogeschool Zeeland een ‘Sealab’, een laboratorium waar tal van toekomstig onderzoek naar duurzame vis- en schelpdierkweek kan worden opgezet. In totaal werkten negen verschillende partners uit Vlaanderen e ...
Read Project

 8

 FINISHED 

Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership (SUSTRIP)

Start date: Dec 31, 2008, End date: Jun 29, 2012,

The purpose of SusTRIP is to plan and implement a series of research activities which will help the 2 Seas area to further develop an economically successful tourism industry. This new strategic network between tourism and education partners from each country in the zone will enable the project to build on previous studies by each of the partners, each of which is keen to improve and sustain touri ...
Read Project

 5

 FINISHED 

Waterstofregio

Start date: May 31, 2009, End date: May 29, 2012,

De verschillende projectpartners slaan de handen in elkaar om de Grensregio Vlaanderen-Nederland uit te bouwen tot een Europese topregio op het vlak van waterstof.Deze uitbouw zal gebeuren door: clustering/coördinatie van waterstofgerelateerde activiteiten binnen de regio op basis van de regionale kansen en Europese ambities;concrete realisatie van demonstratieprojecten van waterstofsystemen in ma ...
Read Project

 15

 FINISHED 

Forten en Linies in grensbreed perspectief (Forten en Linies)

Start date: Mar 31, 2009, End date: Mar 30, 2012,

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken al verschillende jaren samen in het grensoverschrijdende Krekengebied. De laatste jaren ligt de focus hoofdzakelijk op een ‘strategisch’ grensoverschrijdend samenwerkingsproject, de Staats-Spaanse Linies. De Staats-Spaanse Linies zijn een aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken. Deze elementen en structuren getu ...
Read Project

 14

 FINISHED 

Goesting in Leren en Werken (GoLeWe)

Start date: Aug 31, 2008, End date: Oct 30, 2011,

Dit project voorziet om te werken op de verbetering van competenties voor levenslang leren en werken. Om de uitstroomcompetenties van studenten te verbeteren is het nodig dat we het onderwijs nog beter afstemmen op de noden van het werkveld. In bedrijven en instellingen blijft competentieontwikkeling en competentiemanagement van groot belang.Bij de rekrutering wordt niet alleen gelet op studieresu ...
Read Project

 14

 FINISHED 
De partners van dit project constateerden dat een steeds groeiende groep volwassenen omwille van hun gedragsproblemen vaak niet op de arbeidsmarkt kunnen ingezet worden. Heel wat initiatieven zoals werkbegeleiding en job-coaching werden daarom ondersteund om dit menselijk potentieel toch aan te boren. Het succes van deze acties was zeer relatief. Op volwassen leeftijd wordt het immers zeer moeilij ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Met behulp van vergelijkbare onderzoeksgegevens wilden de toeristische diensten voor de acht provincies aan de Vlaams-Nederlandse grens het makkelijker maken een meer uniforme onderzoeksaanpak te gebruiken. Door middel van kennisuitwisseling en toepassing van diverse onderzoeksmethoden kon zo de economische impact van toerisme & recreatie in de grensregio Vlaanderen-Nederland beter in kaart worden ...
Read Project

 7

 FINISHED 
De hoofddoelstelling van het project was de ontwikkeling van een internationale en toonaangevende Master of Science in Watermanagement - opleiding in de Euregio Scheldemond. Gezien de problematiek van klimaatverandering - en de daaraan inherente stijging van de zeespiegel, wisselende afvoer van rivierwater, hevigere regens en stormen - wordt met als casus de Schelde delta, gefocused op beleidsvorm ...
Read Project

 3

 FINISHED 
De doelstelling bij Scholen maar Duurzaamheid was de betrokken scholen – zowel personeel als leerlingen – te sensibiliseren rond duurzaam ondernemen. Een concreet actieplan bevatte een aantal grensoverschrijdende en praktische pilootprojecten. In de eerste fase kwamen experten samen met de directies, het onderwijzend en ondersteunend personeel, en de leerlingen van de scholen om een werkbare en me ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Voor kleine en middelgrote bedrijven is het niet altijd eenvoudig om in te spelen op de snelle ontwikkeling van internettechnieken en -technologieën toegepast op bedrijfsprocessen. Het project ENFO wil deze negatieve evolutie tegengaan door onafhankelijke informatievoorziening, opleiding en ondersteuning aan te bieden en daarbij stimulerend en drempelverlagend te werken. Daarom werd een informatie ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Bedrijventerreinmanagement vindt momenteel voorzichtig zijn ingang in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen wilden de uitvoerders van dit project bedrijventerreinmanagement structureel verankeren op een aantal domeinen. Bedrijventerreinmanagement wordt beschouwd als een pro-actief instrument ter verduurzaming van het bedrijvent ...
Read Project

 13

 FINISHED 
Doelstelling binnen dit project was het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende marketing van Zeeuwse bedrijven en producten in Vlaanderen en de marketing van de Vlaamse producten en bedrijven in Zeeland. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen is het op de markt zetten van het bedrijf of diens producten in een ander land, ook al is het het nabije buurland, een hele ...
Read Project

 7