Search for European Projects

9 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis

Start date: Dec 31, 2012, End date: Mar 30, 2015,

Aktivity euroregionu jsou nasměrovány do mnohovrstevné spolupráce. Projekt má sloužit zpracování nových sítí spolupráce a rovněž zveřejňování informací ohledně klíčových událostí a aktérů spolupráce prostřednictvím vlastního vydavatelství - Buletin Euroregionu Glacensis - 8 čísel v průběhu realizace projektu.Vzniklá Polsko ? česká vědecká společnost (Polsko - Czeskie Towarzystwo Naukowe) je schop ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

Start date: Jun 30, 2013, End date: Feb 27, 2015,

Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH. Ucelený turistický produkt - naučná stezka. Důvodem vzniku produktu je nezbytnost rozšíření produktové nabídky v letním období. Oproti zimní sezóně, kdy je vyšší návštěvnost zajištěna, především díky horským lyžařským střediskům, letní nabídka naopak značně zaostává za možnostmi a pote ...
Read Project

 9

 FINISHED 

EUREGIO PL-CZ

Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2014,

Ještě na začátku 90. let 20. stol. byly pojmy jako je "euroregion" a "přeshraniční spolupráce" pro většinu Čechů, Poláků a ostatní obyvatelé zemí Střední a Východní Evropy neznámé a málo zajímavé. Přísně uzavřené hranice téměř úplně bránily přeshraničním kontaktům, lidé neznali místa ani sousedy na druhé straně. Obyvatelé příhraničí chtěli žít na stejné úrovni jako obyvatelé vnitrozemí, což bylo v ...
Read Project

 11

 FINISHED 

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí si klade za cíl koncepčně rozvíjet území partnerů projektu pomocí prohloubení přeshraniční spolupráce, zpracovaní společné Strategie, síťování cílových skupin a podpory rozvojových projektů.Aktivity projektu sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy o založení společného Evropského seskupení pro úz ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projekt má za cíl pokračovat v prav.vydávání zpravodaje s informacemi o dění a činnosti v Euroregionu Glacensis za účelem zvýšení a zlepšení informovanosti na obou stranách hranice. Zpravodaj se plánuje vydávat 1x za 3 měs. tentokrát ve zvýšeném nákladu 4000 výtisků, z čehož 3500 výtisků bude v českém jazyce a 500 výtisků v jazyce polském. Obsahem budou především : - informace o životě a dění v ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt má za cíl zavést pravidelné vydávání zpravodaje s informacemi o dění a činnosti v Euroregionu Glacensis za účelem zvýšení a zlepšení informovanosti na obou stranách hranice. Zpravodaj se plánuje vydávat 1x za 3 měsíce v celkovém počtu 1000 výtisků, z čehož 500 výtisků bude v českém jazyce a 500 výtisků v jazyce polském. Obsahem Zpravodaje budou především : - informace o životě a dění v ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Evropské fondy v předvstupním období na území Euroregionu Glacensis

Start date: Dec 31, 2005, End date: Mar 30, 2007,

... jektech přeshraniční spolupráce v rámci předvstupních programů PHARE, PHARE CBC a CREDO. V publikaci budou obsaženy příklady projektů, které byly realizovány na území Euroregionu Glacensis, bude uvedeno jejich statistické zhodnocení a přínos pro plnění cílů vyplývajících z rozvojových strategií regionu. Cílem je představit veřejnosti možnosti a náměty na realizaci projektů přeshraniční spolu ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Rozhledny a vyhlídková místa Euroregionu Glacensis

Start date: Jul 31, 2005, End date: Jan 30, 2007,

Projekt je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu na česko-polské hranici v oblasti Euroregionu Glacensis na české i polské straně. Je zaměřen na zkvalitnění propagace turistických možností pro letní sezónu s orientací na v současné době žádané téma rozhledny a vyhlídková místa. Je to především i díky tomu, že v poslední době dochází k obnovování v minulosti stojících rozhleden, ale i k výstavbě rozhl ...
Read Project

 2

 FINISHED 

10 let přeshraniční spolupráce Euroregionu Glacensis

Start date: Apr 30, 2006, End date: Jan 29, 2007,

Předmětem projektu je zhodnocení výsledků přeshraniční spolupráce Euroregionu Glacensis za posledních 10 let činnosti od jeho založení formou společné konference. Obsahem této konference je připomenutí si jeho historie, shrnutí všech důležitých činností česko - polské příhraniční spolupráce za uplynulé období, informace o hraničních přechodech a v neposlední řadě vytyčení si nových cílů pro budou ...
Read Project

 2