Search for European Projects

30 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Mobility Nordland-staff

Start date: Jul 1, 2016, End date: Jun 30, 2018,

The project 'Mobility Nordland - Staff' is a consortium application with the following members: 1) The regional Department of Education, Nordland County2) Three upper secondary schools: Mosjoen, AustLofoten and Sortland. The background is a unified wish to incorporate mobility and internationalisation as a tool promoting in-service training for teachers. Despite several attempts to encourage scho ...
Read Project

 7

 FINISHED 

European Excellence

Start date: Jul 1, 2016, End date: Jun 30, 2018,

The last 15 years Aventus invested much into sustainable relations with European partners. Reciprocal projects and knowledge exchange especially concerned:- Improvement of the quality of preparation and tutoring of international work placements by both Aventus and the foreign training companies.- Building up (formal) European networks of partners designing policies as to contents and validation of ...
Read Project

 45

 FINISHED 

Bauen in Europa 2016

Start date: Jun 1, 2016, End date: May 31, 2018,

In an expanding European Union the demand for skilled workers is continuously growing. Today’s working life has also become more diverse and flexible. Simultaneously, the requirements of professional and social skills of construction craftsmen have increased. This project aims at raising our trainees’ awareness to work in Europe across regional and national borders within their initial training. W ...
Read Project

 14

 FINISHED 

European Professionalization Networks

Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017,

The last 10 years Aventus invested much into knowledge exchange with European partners. This knowledge exchange especially concerned: - Improvement of the quality of preparation and tutoring of international work placements - Policy as to contents and validation of international work placements - Structure and design of courses and innovative projects - Monitoring of the learning process by studen ...
Read Project

 38

 FINISHED 

Mobilitet Nordland

Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017,

The project is a joint initiative (consortium) with the following members from the region of Nordland: - The Regional Department of Education (including 16 schools, age group 16+) - The Regional Chamber of Commerce (NHO-Nordland) - The Regional Association of Trade Unions (LO-Nordland) - Training offices for apprentices. The context is a partnership of interest groups (see above) who has a jo ...
Read Project

 10

 FINISHED 

European Profiles

Start date: Jul 1, 2014, End date: Jun 30, 2016,

It is time for implementation of ECVET. Aventus is ready for this and by participating in European Profiles Aventus’ students who distinguish themselves by making the choice of having a traineeship with one of Aventus’ European partners will benefit from this new step by Aventus. The past 10 years Aventus has positioned and structured international traineeships solidly. First Aventus introduced an ...
Read Project

 41

 FINISHED 

VetNor 2014-16

Start date: Aug 1, 2014, End date: Jun 1, 2016,

Nordland County Council (the Educational Department) is the organisation responsible for education on the upper secondary level. The upper secondary level consist of eneral studies, vocational studies and adult education. This project is part of a larger strategy for in-service training of employees within the educational sector. Regionally, there is a focus on implementing better and more flexi ...
Read Project

 5

 FINISHED 

TCAA mobility 2014-16

Start date: Jun 1, 2014, End date: May 31, 2016,

The aim of the project was to strengthen the international dimension of VET education at TCAA by creating concrete opportunities for as many as possible of the students to do work placements in approved companies around the EU as an integrated and fully credited part of their education. Through these mobilities, the student - apart from reaching the professional competences required at the actual ...
Read Project

 13

 FINISHED 

The Barents Freeway

Start date: Sep 3, 2012, End date: May 30, 2015,

Economic and social development of local communities in the Kolarctic area through optimization of transport infrastructure development on a base of the common Barents Region Transport Strategy responding to new challenges arising in the Arctic and Northern periphery. Achievements: ...
Read Project

 10

 FINISHED 

Our Life as Elderly

Start date: Dec 31, 2003, End date: Dec 30, 2006,

Current solutions for care of the elderly are largely based on ideas and procedures from the 50´s, 60´s and 70´s. Hence, there is a need to look at the whole picture and take into account the demographic changes that have occurred in recent years, particularly with relevance to the Northern Periphery area. Through an interactive and continuous dialogue with the citizens of the partner areas, this ...
Read Project

 18

 FINISHED 

Northern Maritime Corridor - NMC NP (NMC NP)

Start date: Jun 30, 2002, End date: Dec 30, 2005,

The Northern Maritime Corridor Project will develop efficient, safe and sustainable transportation, connecting coastal regions, and enhancing regional development in the Northern Periphery area and in the North Sea region. The project focuses on intermodality; shifting from road haulage to sea transport, and on maritime safety and risk management strategies. The core of the NMC concept is to provi ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet ska skapa en gränsäverskridande och aktiv samverkan samt ny kunskap om v´iltvård av älgstammen. 75 älgar ska utrustas med GPS-anläggning och marknadsföringseffekter uppnås genom internationellt engagemang i enskilda älgars vandringar. Det främsta målet är att skapa en samförvaltning av älgstammen baserat på ett gränsregionalt, varaktigt nätverk av aktörer
Read Project

 17

 FINISHED 
Det utbyggda flygfältet i Hemavan kommer att kunna trafikeras med plan för 100–120 passagerare. Projektet ska långsiktigt marknadsföra flygplatsen och etablera den som Helgelands/Västerbottensfjällens charterflygplats i medvetandet hos nordiska och europeiska reseföretag och flygoperatörer
Read Project

 6

 FINISHED 
AB J A Henriksson & Co bygger som samordnare för ett antal företag i Norge och Sverige ett nätverk för godstransporter mellan Helgeland, Västerbotten och Österbotten. Kombinationen bil, båt och järnväg ska vara centrala inslag i logistiken
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektet ska vara en plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling i Helgeland och Västerbotten. Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna.
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara kunskap och engagemang hos aktörer och organisationer i deltagande gränsregionala bygder, för att utveckla en kulturellt baserad upplevelse- och besöksnäring, stärka det gränsöverskridande samarbetet och förbättra förutsättningarna för näringslivets tillväxt – med fokus mot Sagavägenområdet
Read Project

 8

 FINISHED 
Genom samarbete över gränsen ska projektet öka utvecklingskraften, tillväxten och den finansiella styrkan i träindustribranschen i Västerbotten och Helgeland. Målet är bl a bättre råvaruförsörjning, effektivare produkt- och produktionsutveckling och större slagkraft på nya marknader
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet ska bidra till att Krutfjällvägen blir ett attraktivt område att bo i och besöka. Föreningen ska utveckla konkreta produkter för personer som är intresserade av fiske, sport, mat och kultur. Samtidigt ska de olika kulturerna i området, samiska, norska och svenska, tillvaratas
Read Project

 7

 FINISHED 
Traditionellt har sälen varit en resurs för kustbefolkningen, både i Kvarkenområdet och i Helgeland. Jaktförbudet de senaste åren har gjort att bestånden ökat och blivit ett problem för fiskerinäringen.Målet med projektet är att återskapa en ekologisk förvaltning av sälbestånden och därigenom ge förutsättningar för att utnyttja den som resurs
Read Project

 6

 FINISHED 
Det övergripande målet är att med de nya fysiska förbindelserna som plattform skapa ett ökat utbud av bredbandstjänster för företag, myndigheter och organisationer som vill öka kontakterna i och mellan regionerna Helgeland, Västerbotten och Österbotten.
Read Project

 5

 FINISHED 
IT3-projektet ska skapa ett övergripande ramprogram för gränsöverskridande IT-samarbete mellan dessa regioner, initiera gränsöverskridande IT-projekt och aktivt söka möjlighet till finansiering samt aktivt medverka till informationsspridning när det gäller IT mellan dessa regioner
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara den gränsregionala utvecklingspotential som Sagavägen-regionen har inom området kulturturism. Målet är att utveckla näringslivet och den regionala identiteten. Arbete med sagor och sägner, hantverk, skådespel och historiska marknader är exempel på verksamhet
Read Project

 18

 FINISHED 
http://eurovolt.netThere is a general and specific need to familiarize language teachers and trainers with the use of ICT and to show them how to use these to their best advantage in different vocational training situations. There is an urgent need to develop the new literacies (scientific, digital, practical, linguistic and cultural) if vocational language teachers and trainers are to take full a ...
Read Project

 13

 FINISHED 
Företag inom turistnäringen i Helgeland och Västerbotten ska genom projektet utveckla det gränsöverskridande arbetet. Syftet är att förändra de rådande strukturerna, förbättra information, utbildning, organisation m m, och därigenom lägga grunden för en framgångsrik destinationsutveckling.
Read Project

 6

 FINISHED 
Crossroad Kvarken is a project intended to stimulate business and cooperation between companies and organisations in Helgeland Norway, Västerbotten + Örnsköldsvik in Sweden and Österbotten Finland. The project is owned by the Federation of Private Enterprises in Västerbotten and has been ongoing since 2000. The project is part of the Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia programme. The project has dev ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska skapa och utgöra ett framtida fundament/plattform för näringslivets sam-verkan, samarbete och affärsutveckling mellan de två regionerna Västerbotten och Helgeland. Detta skall ske genom att informera om utvecklings- och affärsprojekt på ömse sidor om gränsen samt att fortsatt bearbeta och tydliggöra skillnader i affärs-kultur, avtalsvillkor och marknadsförhållanden
Read Project

 8

 FINISHED 
http://eurovolt.netThere is a general and specific need to familiarize language teachers and trainers with the use of ICT and to show them how to use these to their best advantage in different vocational training situations. There is an urgent need to develop the new literacies (scientific, digital, practical, linguistic and cultural) if vocational language teachers and trainers are to take full a ...
Read Project

 13

 FINISHED 
Genom samarbete mellan Akademi Norr och Akademi Helgeland ska projektet skapa ett större område - Akademi MittSkandia - för utveckling av utbildningar, anpassade till en geografisk region som historiskt har haft ett naturligt och nära samarbete
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet avser en förstudie av förutsättningarna att skapa ett anpassat utbud av turismprodukter för funktionshindrade. Studien ska ha sin grund i de två skilda naturmiljöerna Sveriges fjällvärld och Norges fjordar och hav
Read Project

 4

 FINISHED 
projektet ska Oy Merinova AB tillsammans med Västerbottens Handelskammare och Rana Utviklingsselskap utreda förutsättningarna för en naturgasledning från Helgeland till Västerbotten och Västra Finland. Samtidigt ska också gasens betydelse och möjligheter som råvara och energialternativ för regionens industrier kartläggas
Read Project

 7